Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 2/2020 (ebook)

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 2/2020 (ebook)

35,00

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

MATERIAŁY / MATERIALS
Bogdan Kujawski, Pomieszczenia dla osób zatrzymanych typu „B” Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach w świetle zagrożeń płynących z ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej / PREMISES FOR DETAINED PERSONS TYPE „B”, OF THE POVIAT POLICE HEADQUARTERS IN PODDĘBICE IN THE LIGHT OF THREATS ARISING FROM THE ANNOUNCED STATE OF EPIDEMIC THREAT AND THE STATE OF EPIDEMIC IN THE REPUBLIC OF POLAND
Tomasz Pączkowski, Koronawirus jako zagrożenie w sieci i w firmie / CORONAVIRUS AS A THREAT IN THE NETWORK AND IN THE COMPANY
Bartłomiej Majchrzak, Działania polskiej Policji podczas pandemii COVID-19 w świetle dezyderatów międzynarodowych
organizacji powołanych do ochrony praw człowieka / THE ACTIVITIES OF THE POLISH POLICE DURING THE COVID-19
PANDEMIC IN THE LIGHT OF THE DESIDERATA OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS ORGANISATIONS

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE / INTERNAL SECURITY
Robert Czerniawski, Zbigniew Ajdukiewicz, Rola i zadania Policji w związku z pandemią COVID-19 / THE ROLE AND
TASKS OF THE POLICE IN CONNECTION WITH THE COVID-19 PANDEMIC

Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITSAndrzej Kawecki, Janusz Kiszka, Działania Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego / ACTIONS TAKEN BY THE MUNICIPAL POLICE HEADQUARTERS IN PRZEMYŚL TO PREVENT THE SPREAD OF THE CORONAVIRUS IN THE CITY OF PRZEMYŚL AND PRZEMYŚL DISTRICT
Karol Błaszkiewicz, Zadania dzielnicowych w czasie pandemii koronawirusa / DUTIES OF DISTRICT COUNCILS
IN CORONAVIRUS PANDEMIC TIMES
Jakub Gorczyński, Michał Pawliński, Funkcjonowanie specjalnych centrów operacyjnych w sytuacji pandemii
koronawirusa SARS-CoV-2 na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendy Wojewódzkiej
Policji z siedzibą w Radomiu / FUNCTIONING OF SPECIAL OPERATIONS CENTERS IN THE SITUATION OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC SARS-COV-2 ON THE EXAMPLE OF RPHQ IN POZNAŃ AND RPHQ IN RADOM
Krzysztof Maczulski, Szymon Kokot-Góra, Praktyczne aspekty postępowania z funkcjonariuszami Państwowej Straży
Pożarnej w kwarantannie w związku z pandemią SARS-CoV-2 na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
/ PRACTICAL ASPECTS OF DEALING WITH STATE FIRE SERVICE UNIFORMED PERSONNEL IN QUARANTINE IN CONNECTION
WITH THE SARS-COV-2PANDEMIC ON THE EXAMPLE OF THE WARMIŃSKO-MAZURSKIE REGION

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE POLICJI / PSYCHOLOGY IN THE SERVICE OF POLICE
Agnieszka Szołtek, Marzena Przetak, W świecie Covidu, sytuacji przeciążenia, wartości i ocen społecznych / IN THE
WORLD OF COVID, WORK OVERLOAD, VALUES AND SOCIAL EVALUATION

KSIĄŻKA, KTÓRĄ POLECAM / THE BOOK I RECOMMEND
Walentyna Trzcińska, Efekt Lucyfera, czyli czy winne są jabłka, czy koszyk? / “THE LUCIFER EFFECT”, OR WHAT IS THE
GUILTY ONE: THE ROTTEN APPLE OR THE BARREL?

NAUKA W SŁUŻBIE POLICJI / PSYCHOLOGY IN THE SERVICE OF POLICE
Ewa Kuczyńska, Informacje z Instytutu Badań i Rozwoju / INFORMATION FROM THE INSTITUTE OF RESEARCH AND
DEVELOPMENT

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Urszula Grzegorczyk, Zagrożenia epidemiologiczne — Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie / EPIDEMIOLOGICAL THREATS — SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE
POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE