Analiza jakości pomocy psychologicznej udzielanej w działaniach ratowniczych podejmowanych podczas interwencji policyjnych (ebook)

Analiza jakości pomocy psychologicznej udzielanej w działaniach ratowniczych podejmowanych podczas interwencji policyjnych (ebook)

2,81 

Opis

Policja nr 2/2017
Opis produktu:
Streszczenie: Tekst jest sprawozdaniem z konkurencji nr 2 V Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, które odbyły się w Szkole Policji w Słupsku. Autorzy analizowali umiejętności udzielania przez funkcjonariuszy Policji pomocy psychologicznej. Przedmiotem rozważań jest jakość udzielania pomocy psychologicznej poszkodowanym przez funkcjonariuszy Policji oraz mocne i słabe strony komunikowania się funkcjonariuszy z ofiarami, a celem jest wyznaczenie wskazówek, które mogą być wykorzystane podczas szkoleń. W zawodach brało udział 17 dwuosobowych patroli z całej Polski. Podczas konkurencji oceniane były czynności wykonywane w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także sposób udzielania pomocy psychologicznej. Przyjęto, że o jakości pomocy psychologicznej będą świadczyć: (1) nawiązanie kontaktu przez policjanta z ofiarą traumatycznego wydarzenia; (2) trafne określanie problemu i potrzeb ofiary; (3) udzielenie wsparcia psychologicznego ofierze. W udzielanej pomocy psychologicznej najwyższe wyniki policjanci uzyskali pod względem umiejętności nawiązania kontaktu z ofiarą traumatycznego wydarzenia oraz umiejętności trafnego określenia problemu i potrzeb ofiary. Ten aspekt został uznany za mocną stronę komunikacji policjantów.Słowa kluczowe: psychologia, interwencja kryzysowa, wsparcie psychologiczneAbstract: This paper is a report from Competition No. 2 held at the 5th National Qualified First Aid Police Rescue Competition, which took place in Police School in Slupsk. The authors analyzed police officers? skills in providing psychological support. The object of this analysis is the quality of psychological aid provided to crisis victims by police officers, together with strengths and weaknesses of communication strategies applied by the police in their interactions with the victims, with the aim to formulate guidelines that could be used in designing future training programs. The competition included 17 two-person police patrols from across the country. Among the evaluated activities were procedures of qualified first aid and the methods of providing psychological support to crisis victims. We assumed the following factors as quality criteria of provided psychological support: (1) establishing rapport with the traumatic event victim; (2) accurate identification of the problem and needs of the victim; (3) provision of psychological assistance to the victim. The competitors achieved the highest scores in their abilities to establish rapport with the traumatic event victim and to properly identify the problem and needs of the victim. Those two aspects were deemed to be the strengths of communication strategies applied by the police officers.

Keywords: psychology, crisis intervention, psychological support