Analiza kryminalna jako dowód w sprawach karnych (ebook)

Analiza kryminalna jako dowód w sprawach karnych (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Artykuł dotyczy pojęcia analizy kryminalnej oraz roli i pozycji analizy kryminalnej w polskim oraz międzynarodowym prawie. Wskazano podstawy prowadzenia analizy kryminalnej w Policji oraz prokuraturze. Poruszona została kwestia pojęcia dowodu zarówno w polskiej procedurze, orzecznictwie, jak i doktrynie. Pojęcie dowodu zostało zestawione z faktami dowodowymi czy dowodami naukowymi. Podjęta została także próba odpowiedzi na pytanie, czy analiza kryminalna jest dowodem w procesie. Przedmiotem rozważań jest także kwestia granic analizy kryminalnej, w szczególności w zakresie korzystania z notorii powszechnej oraz otwartych źródeł informacji. Dokonano także porównania kompetencji analityka kryminalnego, biegłego, profilera kryminalistycznego, specjalisty, tłumacza oraz pomocnika procesowego.

Słowa kluczowe: analiza kryminalna, analityk kryminalny, materiał dowodowy, dowód, rozpoznanie i analiza zależności, biegły, profi ler kryminalistyczny, fakty powszechnie znane

Summary: The article concerns the notion of criminal analysis, the types of criminal analysis and its role and position in the Polish Law as well as in the International Law. The basics of conducting the analysis are indicated both in Police and Prosecutor’s Office. The question of the notion of proof in Polish procedure was mentioned and moreover in case of law and doctrine. The notion of proof was juxtaposed with evidence facts or scientifi c evidence. It was also attempted to answer the question whether the criminal analysis isthe evidence in the trial. The subject of consideration is also a question of the border of criminal analysis, especially in the range of the use of the commonplace notoriety as well as open sources of information. The comparison of competence of criminal analyst, profi cient, criminal profiler, expert, translator and process helper was made.

Keywords: criminal analysis, criminal analyst, evidence, evidence, recognition and analysis of dependencies, connoiseur, criminal profiler, facts commonly known