Analiza możliwości wykorzystania skanów 3D z miejsca zdarzenia jako materiału dowodowego w postępowaniu sądowym w warunkach prawnych obowiązujących w Polsce (ebook)

Analiza możliwości wykorzystania skanów 3D z miejsca zdarzenia jako materiału dowodowego w postępowaniu sądowym w warunkach prawnych obowiązujących w Polsce (ebook)

4,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Ze względu na zmieniające się paradygmaty walki z przestępczością kryminalistyka powinna w jak największym stopniu wykorzystywać nowoczesnet echnologie w celu zapobiegania przestępczości i zwalczania jej. Do jednych z najnowocześniejszych i najdokładniejszych metod pomiaru odległości pomiędzy obiektami a urządzeniem pomiarowym jest technika skaningu 3D. W pracy przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania skaningu 3D jako narzędzia pomiarowego na miejscu przestępstwa. Wskazane zostały zalety wykorzystania tej technologii w odniesieniu do analizy śledczej. Odwołano się do przykładów wykorzystania tej metody pomiarowej przez służby Policji w innych krajach. Pod dyskusję poddano także możliwość wykorzystania skaningu 3D w pragmatyce procesowej w świetle obowiązujących przepisów prawa, wskazując otwarty katalog urządzeń pomiarowych, które zgodnie z przepisami mogą zostać użyte do odwzorowania miejsca zdarzenia. Wskazano zalety odwzorowania miejsca zdarzenia w modelu 3D. W pracy przedstawiono również analizę ukierunkowaną na zagwarantowanie integralności zabezpieczonego materiału dowodowego w postaci plików wynikowych pracy skanera przez obliczanie sum kontrolnych plików wynikowych pracy skanera w sposób analogiczny do tego, gdy do dokumentacji wykorzystywana jest fotografi a cyfrowa. W pracy dokonano analizy funkcjonalnej i wydajnościowego porównania możliwości wybranych aplikacji do obliczania sum kontrolnych. Jako wynik wskazano sugerowaną do użycia aplikację. Opracowano procedurę postępowania pozwalającą na obliczenie, a następnie wydrukowanie sum kontrolnych plików wynikowych pracy skanera celem załączenia ich do metryki nośnika.

Słowa kluczowe: skaning 3D, oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczanie dowodów elektronicznych

Summary: Due to the changing paradigms of the fi ght against crime, criminology should make the most use of modern technologies to prevent and combat crime. One of the most modern and accurate method for measuringthe distance between objects and measuring equipment is 3D scanning. The authors analyzed the possibility of the use of 3D scanning as a measurementtool at the crime scene. The advantages of using this technology for investigative analysis were highlighted. Reference to the use of this measurement method by police services in other countries has been made. The possibility of using 3D scanning in process pragmaticsin in the eyes of the law was discussed. An open catalog of measuring devices, which according to the regulations can be used to map the crime scene, was indicated. Advantages of mapping the crime scene in a 3D model were highlighted. The paper also provides an analysis aimed at ensuring the integrity of the secured evidence as output fi les of 3D scanner, by calculating the checksum of the output files of 3D scanner, in the same way as calculating the checksum of digital photography taken at the crime scene. A functional analysis and performance comparison of the capabilities of selected applications for calculating checksumswere performed. As a result, the suggested application was indicated.A procedure has been developed to calculate and then print the checksums of output fi les of 3D scanner for inclusionin the metric of data storage.

Keywords: scanning 3D, crime sceneinvestigations, securing electronic evidence