Bezpieczeństwo w transporcie miejskim w Polsce – wybrane problemy (ebook)

Bezpieczeństwo w transporcie miejskim w Polsce – wybrane problemy (ebook)

4,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie publicznym stanowi współcześnie jeden z zasadniczych elementów funkcjonowania każdego miasta. Zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa w środkach transportu publicznego, na przystankach oraz ulicach jest wyzwaniem każdego samorządu. Zmniejszająca się w ostatnich latach liczba przewozów realizowanych komunikacją zbiorową w Polsce oraz dynamicznie wzrastający poziom motoryzacji na obszarach miejskich powoduje, że poziom bezpieczeństwa się zmniejsza. Rozwiązaniem problemów współczesnych miast związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań pozwalających na zarządzanie ruchem drogowym i inteligentne sterowanie poszczególnymi elementami wchodzącymi w skład systemu transportu miejskiego. Mając powyższe na uwadze, celem tego artykułu jest diagnoza poziomu bezpieczeństwa w transporcie na obszarach miejskich w Polsce oraz wskazanie możliwych rozwiązań pozwalających zminimalizować zagrożenia tego bezpieczeństwa w tym zakresie.

Słowa kluczowe: transport miejski, inteligentne systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie

Summary: Ensuring safety in public transport nowadays is an important element in the functioning of every city. Preventing security threats in the middle of public transport, at bus stops and streets is a challenge every local government. Decreasing in recent years the number of transports carried out by public transport in Poland and dynamically increasing the level of motorization in urban areas causes the level of safety going to decrease. The solution to the problems of modern cities is the implementation of modern solutions for traffic management and intelligent control of the individual elements of the urban transport system. With this in mind, the aim of this article is to diagnose the level of safety in urban transport in Poland and to identify possible solutions to minimize the threat of this safety in this area.

Keywords: urban transport, intelligent transport system, transport safety