Bieżące zagrożenia terrorystyczne. Część 2. Próba prognozy na nadchodzące lata (ebook)

Bieżące zagrożenia terrorystyczne. Część 2. Próba prognozy na nadchodzące lata (ebook)

4,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Artykuł stanowi próbę prognozy rozwoju zagrożeń terrorystycznych w nadchodzącym dziesięcioleciu. Autor identyfikuje czynniki stymulujące ten rozwój i na tej podstawie stwierdza, iż w dającej się przewidzieć przyszłości będą one nadal aktywne i będą determinować zagrożenia terrorystyczne w świecie i w Europie. Zdaniem autora, niezależnie od przygotowywanych prognoz, jest rzeczą oczywistą, iż konkretne zamachy terrorystyczne zawsze będą nosiły charakter tzw. czarnych łabędzi.

Słowa kluczowe: terroryzm, prognozy, zagrożenia, czarne łabędzie

Summary: The article is an attempt to forecast the dangers of terrorist development in the coming decade. The author identifies the factors that stimulate the development of terrorist threats, and concludes that in the foreseeable future they will continue to be active and will determine the threat of terrorism in the world and in Europe. According to the author, regardless of the forecasts made, it is obvious that specific terrorist attacks will always be black swan.

Keywords: Terrorism, prognosis. threats, black swans