Ćwiczenie zgrywające współdziałanie służb porządkowych i ratowniczych w reakcjina incydent terrorystyczny w środowisku zagrożonym emisją materiałów CBRN (ebook)

Ćwiczenie zgrywające współdziałanie służb porządkowych i ratowniczych w reakcjina incydent terrorystyczny w środowisku zagrożonym emisją materiałów CBRN (ebook)

1,28 

Policja nr 1/2017

Opis

Opis produktu:
Streszczenie: W artykule przedstawiono przebieg ćwiczenia wspólnego Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (BOA KGP) i Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego ?Warszawa 6? Państwowej Straży Pożarnej (JRG 6). Zaprezentowano główne zadania szkoleniowe i metodykę ćwiczenia. Przedstawiono ujawnione w trakcie ćwiczenia problemy wymagające opracowania lub dalszej pracy szkoleniowej. Wchodzą w te zagadnienia m.in. ćwiczenia umiejętności operatorów sprzętu rozpoznania skażeń oraz współdziałanie funkcjonariuszy Policji i straży pożarnej podczas dekontaminacji. Omówiono także problemy organizacyjne towarzyszące przygotowaniu prowadzenia ćwiczeń w otoczeniu realnym, z koniecznym udziałem osób/instytucji spoza służb i wskazano metody rozwiązań.Słowa kluczowe: antyterroryzm, materiały CBRN, interoperacyjność, detekcja, dekontaminacjaAbstract: The course of joint exercise including counter-terrorist Police forces and Chemical Disaster Responders was presented. The authors introduced main goals and objectives of such exercise and showed methodology. The problems and issues proven to require further attention and addressing were presented together with the proposed improving solutions. The core issues include improving skills of operators and interoperation during staff processing through a decontamination line. The organizational problems associated with preparation and conduct of real exercises with involvement of non-state service entities and indicated methods of solutions were also presented.

Keywords: anti-terrorism, CBRN materials, interoperability, detection, decontamination