Dawniej niż wczoraj – 100 lat polskiej policji (ebook)

Dawniej niż wczoraj – 100 lat polskiej policji (ebook)

116,10 

Symbol: 76-0680-1
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: pod redakcją: Marka Fałdowskiego, Piotra Kardeli

Kategorie: ,

Opis

Opis produktu:

Oprawa: twarda

Liczba stron: 400

Format: B5

Rok wydania: 2019

………………………………………………………………………………

SPIS TREŚCI

Wstęp

Bogdan Święczkowski, Adam Zbieranek

Polska prokuratura w kształcie nadanym ustawą z 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze. Cele, założenia, osiągnięcia. Próba oceny / Polish public prosecutor’s office in the form of the Act of 28 January 2016, Law on the public prosecutor’s office. Objectives, assumptions, achievements. Assessment attempt

Bolesław Sprengel

Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych przez Policję Państwową (1919-1939). Wybrane problemy / Accumulate, process and make available information State Police (1919-1939). Selected problems

Marek Fałdowski

Reforma systemu szkolnictwa policyjnego w latach 1928-1931 / Reform of police education system in 1928-1931

Piotr Kardela

Postępowania wyjaśniające o naruszenie prawa przez funkcjon ariuszy Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Olsztynie w latach 1985-1989 w świetle dokumentów wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Funkcjonariuszy / The explanatory proceedings for violation of the law by officers of the Regional Office of Internal Affairs in Olsztyn in the period of 1985-1989 in the light of the documents of the Regional Inspectorate for the Protection of Officers

Emil W. Pływaczewski

Środkowoeuropejska Akademia Policyjna (MEPA) z perspektywy udziału polskiej Policji (1993-2012) / Central European Police Academy (MEPA – Mitteleuropäische Polizeiakademie) from the perspective of the Polish Police membership (1993-2012)

Leszek Wieczorek

Policja w społeczności lokalnej w kryminologicznej monografii miasta średniej wielkości / Police in the local community in the criminological monograph of a mediumsized city

Anna Zellma, Edward Wiszowaty

Kapelani policji – wczoraj i dziś / Police Chaplains – yesterday and today

Mieczysław Goettel

Prawo cywilne w służbie Policji / Civil law in the Police’s Service

Wiesław Pływaczewski

Europejskie gangi motocyklowe. Przyczynek do rozważań nad zjawiskiem motocyklowego gangsteryzmu w Polsce i na świecie / European motorcycle gangs. Contribution to considerations on the phenomenon of motorcycle gangsterism in Poland and in the world

Arkadiusz Letkiewicz

Policja a potencjał i dynamika otoczenia / Police and the potential and dynamic of the environment

Wiesław Mądrzejowski

Polska Policja w walce z przestępczością zorganizowaną 1990-2019 / Polish Police in the fight against organized crime 1990-2019

Waldemar Zubrzycki

Policyjny system fizycznego zwalczania terroryzmu – aspekt organizacyjny / Police system of physical counter – terrorism – organizational aspect

Agata Tyburska

Udział Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość / Police participation in ensuring public safety and order. The past – the present – the future

Sławomir Bylina

Współdziałanie Policji Państwowej i Wojska Polskiego w trosce o bezpieczeństwo niepodległego państwa / Cooperation between the State Police and the Polish Army for the solicitude of security of the independent state

Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Maria Hapunik

Implementacja wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych do procesu karnego jako współczesne wyzwanie polskiej Policji / Implementation of the surveillance and intelligence results into the criminal procedure as a contemporary challenge for the Polish police

Monika Porwisz

Materialna rekompensata od sprawcy przestępstwa popełnionego na szkodę funkcjonariusza publicznego / Material compensation from the perpetrator of a crime committed to the detriment of a public official

Walentyna Trzcińska

Udział polskich policjantów w misjach pokojowych / Participation of Polish police officers in peacekeeping missions

Mariusz Gąsiorowski

Kynologia policyjna II Rzeczypospolitej w okresie dwudziestolecia międzywojennego / Police cynology of the Second Polish Republic during the interwar period

Anna Kalisz

Ściganie sprawców fałszerstw dokumentów w Polsce na przestrzeni lat 1919-2019 / Prosecution of perpetrators of document forgery in Poland over the years 1919-2019

Agnieszka Sadło-Nowak

Funkcjonariusz Policji jako podmiot narażony na przestępstwo sprzedajności – rys historyczny przestępstwa / Police officer as a subject exposed to the crime of selling – history of crime

Marcin Nowak

Między tym, co było, a tym, co jest. Dobór do Policji na przestrzeni lat / Between what was and is. Selection for the Police over the years

Ewelina Sokołowska

Kobiety w polskiej policji – wczoraj i dziś / Women in the Polish police in the past and in the presesnt

Waldemar Hałuja

Szkoła Policji w Pile i jej rola w historii polskiej Policji / The Police School in Piła and its role in the history of the polish police

Grzegorz Winnicki

Działalność policji kobiecej w II Rzeczypospolitej w kontekście problematyki dotyczącej nieletnich – izby zatrzymań / Activity of Women Police in the Second Republic of Poland in the context of juvenile delinquency issues – detention rooms

Michał Ostapiuk

Z Milicji Obywatelskiej do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Początki partyzanckiej drogi komendanta powiatu NZW Grajewo ppor. Józefa Puławskiego ”Gołębia” / From the Citizen’s Militia to the National Military Union. The beginnings of the guerrilla road of the NZW Grajewo district commander second lieutenant Józef Puławski ”Gołąb”

Andrzej Kamiński

Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Policji Państwowej. Zarys zagadnienia / Disciplinary responsibility of the State Police officers. Outline of the issue

Gabor Kovacs

Training of senior police officers in the law enforcement master education at the National University of Public Service in Hungary / Studia magisterskie z dziedziny prawa i porządku publicznego dla starszych rangą funkcjonariuszy policji na Państwowym Uniwersytecie Służby Publicznej na Węgrzech