Korzystanie z gruntów prywatnych w celach parkingowych a unieruchamianie pojazdu przez zastosowanie urządzeń do blokowania kół (ebook)

Korzystanie z gruntów prywatnych w celach parkingowych a unieruchamianie pojazdu przez zastosowanie urządzeń do blokowania kół (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: W artykule autor charakteryzuje problematykę unieruchamiania przez zastosowanie urządzeń do blokowania kół pojazdów osób korzystających z gruntów prywatnych w celach parkingowych, rozwijając ją o zagadnienia: charakteru prawnego wzorca umowy, doręczenia wzorca umowy, ochrony interesów konsumentów, umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, formy i trybu zawarcia umowy najmu miejsca parkingowego, uczynienia rzeczy niezdatnej do użytku, naruszenia posiadania, naruszenia prawa własności, ochrony prawa własności, bezpodstawnego wzbogacenia, nienależnego świadczenia, utraconych korzyści, naruszenia wolności, oraz zastawu na rzeczy ruchomej.

Słowa kluczowe: blokada koła, grunt prywatny, wzorzec umowy, umowa najmu, unieruchomienie pojazdu

Abstract: In the article, the author characterizes the problem of immobilization by using devices for blocking wheels, vehicles of people using private plots for parking purposes, developing them with the following issues: legal character of the contract, delivery of a contract template, protection of consumer interests, contracts commonly dealt with in everyday matters of everyday life, the form and mode of concluding the parking agreement, making the item unusable, violation of possession, violation of the right of ownership, protection of property rights, unjust enrichment, undue benefits, lost benefits, violation of freedom, and pledge on a movable property.

Keywords: Wheel lock, Private ground, Contract pattern, Tenancy agreement, Immobilization of the vehicle