Niekonwencjonalne środki masowego rażenia jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych w czasie pokoju (ebook)

Niekonwencjonalne środki masowego rażenia jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczności lokalnych w czasie pokoju (ebook)

4,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Mimo że zagadnieniu ataków dokonanych przy użyciu broni radiologicznej, biologicznej czy chemicznej nie poświęcamy wiele uwagi, w obecnych burzliwych czasach lokalne społeczności mogą paść ich ofiarą. Można znaleźć przykłady takich zamachów w przeszłości, a sprawcami byli nie tylko terroryści napędzani ideologią, ale i wielokrotni zabójcy, a nawet przestępcy kryminalni. Analizując poszczególne przypadki, można znaleźć szereg cech wspólnych u sprawców (sprawcy często najpierw testują oni swoją broń na zwierzętach, zazwyczaj używają łatwo dostępnych im środków i sposobów ataku, wydają się w ten sposób zdradzać pewne podobieństwa osobowości). Wśród działań, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo lokalnych społeczności są między innymi: odpowiedzialność, ochrona niebezpiecznych materiałów radiologicznych, biologicznych i chemicznych podczas wykorzystywania, przechowywania i transportu, ochrona wrażliwych punktów infrastruktury, szkolenia, wrażliwość na sygnały użycia BMR, unikanie lekceważenia przypadków prawdopodobnego trucia zwierząt.

Słowa kluczowe: niekonwencjonalne środki rażenia, broń radiologiczna, broń biologiczna, broń chemiczna, terroryzm, wielokrotne zabójstwo, bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Summary: Although we seem not to tend to pay much attention to this threat, in our turbulent times local  communities may face an attack realized with radiological, biological or chemical weapons, especially improvised ones. There are examples of such cases from past; assaults being committed not only by terrorist driven by ideological motives, but also by mass murderers, spree-murderers, serial killers or even economical criminals. Certain similarities in those cases can be found (quite often before attack on people they test their weapons on animals, offenders usually use resources and way of dissemination easily accessible for them; they seem to have certain personality characteristics in common), so certain countermeasures can be taken to assure local communities safety: accountability and protection of dangerous biological, chemical and radioactive materials in use, storage and transport; protection of vulnerable points of infrastructure; training, sensitivity for signs of  WMD use and not despising cases of possible poisoning animals in vicinity.

Keywords: non-conventional weapons of mass destruction, radiological weapons, biological weapons, chemical weapons, terrorism, mass murder, spree-murder, serial murder, local communities safety.