Ocena funkcjonowania aktów normatywnych (OSR ex-post) w świetle regulaminu pracy Rady Ministrów (ebook)

Ocena funkcjonowania aktów normatywnych (OSR ex-post) w świetle regulaminu pracy Rady Ministrów (ebook)

2,99 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Edyta Mikulska
Policja kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 4/2018

Opis

Streszczenie: Przedmiotowe opracowanie stanowi próbę scharakteryzowania nowej instytucji, jaką jest ocena funkcjonowania aktów normatywnych (OSR ex-post). Charakterystyka oparta jest na przepisach prawnych zawartych w regulaminie pracy Rady Ministrów. Opracowanie ma na celu głównie opisanie tej instytucji, jak również odwołanie się do praktyki i wykazanie zasadności stosowania tego instrumentu. Niniejsze tekst ma wskazać, że w przepisach prawa uregulowane zostało narzędzie do systematycznego przeglądu i wprowadzania ewentualnych korekt w przepisach prawa, a w dalszym ciągu jest ono nie do końca wykorzystywane i często traktowane jako dodatkowa biurokracja.

Słowa kluczowe: ocena funkcjonowania aktów normatywnych (OSR ex-post), ocena skutków regulacji (OSR), instrument, regulamin pracy Rady Ministrów

Abstract: This study is an attempt to characterize a new institution, which is the assessment of the functioning of the Act (expost RIA). The characteristics are based on legal provisions contained in the Rules of Procedure of the Council of Ministers. The study mainly aims to describe this institution, as well as to refer to practice and demonstrate the legitimacy of using this instrument. This study aims to indicate that the law regulates a tool for systematic review and implementation of possible corrections in law and it is still not fully used and often treated as additional bureaucracy.

Keywords: assessment of the functioning of the Act (ex-post RIA), regulatory impact assessment (RIA), instrument, Work regulations of the Council of Ministers