Policja nr 1/2014 (ebook)

Policja nr 1/2014 (ebook)

13,00 

Symbol: 76-0540
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Opis produktu:

Spis treści

Artykuły z numeru w polskiej wersji językowej:

MATERIAŁY / MATERIALS

1.Małgorzata Andrzejczak-Świątek, Problem przestępstw z nienawiści jako wyzwanie dla działalności policji w demokratycznym państwie prawa / Problem of hate crimes as the challenge for the activity of the Police in the democratic state

2.Magdalena Kołdys, Wyłudzenie podatku VAT z wykorzystaniem tzw. karuzeli podatkowej / Extortion VAT using the carousel fraud

3.Karolina Ślubowska, Imigracja jako wyzwanie dla państw stanowiących zewnętrzną granicę Unii Europejskiej / Immigration as a challenge for the countries of European Union external borders

OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES

1.Damian Wąsik, Motywy składania fałszywych zeznań przez świadków w sprawach karnych o przestępstwa wyborcze / Reasons for false testimony in criminal cases concerning electoral crimes

2.Diana Dajnowicz, Przestępstwo uprowadzenia dziecka i jego sprawcy / The crime of child abduction and its perpetrators

DOSKONALENIE ZAWODOWE/ PROFESSIONAL PERFECTING

1.Robert Częścik, Problem ”wyszkoleniowy” policji, czyli ”doszkolenie pozaszkolne” i nie tylko / Police trainingrelated problem meaning follow-up in-service training

2.Jakub Gorczyński, Szkolenie ”grupy dowodzenia” KWP w Poznaniu z wykorzystaniem symulatora działań kryzysowych WSPol w Szczytnie / Training the ”Group of command” from Poznan Regional Police HQ using an Crisis Situation Simulator in Police Academy in Szczytno

RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT

1.Danuta Bukowiecka, Paweł Jastrzębski, Specyfika wypadków występujących w służbie funkcjonariusza Policji / The specificity of accidents occurring in the service of the police officer

2.Piotr Łuka, Sylwester Karwowski, Wpływ działalności Policji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym / Impact of the police on improving road traffic safety

3.Tomasz Siemianowski, Jerzy Iwański, Technologie informacyjne wspomagające pracę funkcjonariuszy Policji – wybrane narzędzia / Information Technologies Supporting the Work of Police Officers – Electronic Devices

SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS

1.Jarosław Struniawski, Sprawozdanie z seminarium ”Wybrane aspekty zarządzania w sytuacjach kryzysowych”, Gołdap 3-5 lutego 2014 r. / The report of the seminar ”Some aspects of crisis management”, Gołdap, 3-5 February 2014

POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE

1.Agnieszka Sadło-Nowak, Co oznacza określenie ”wybryk” zawarte w art. 51 k.w. odnośnie do zakłócenia ciszy nocnej?. Jaka jest odpowiedzialność właściciela lokalu za zakłócanie ciszy nocnej przez gości?

2. Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Czy policja może udzielić informacji uczestnikowi zdarzenia drogowego odnośnie do zaistniałego zdarzenia i jego uczestników?Jeżeli tak, to jaka jest podstawa takiego działania i w jakim zakresie?

3.Grażyna Konikiewicz, Anna Kalisz, Czy w myśl przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych zasadne jest wszczynanie postępowań karnych z art. 244a k.k. przeciwko osobom pozbawionym wolności, wobec których orzeczono obowiązek stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby skazanej albo ukaranej, komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji, w czasie trwania imprezy masowej w związku z orzeczonym środkiem karnym w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe?

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

1.Jadwiga Rykowska, Badania przyczyn wypadków drogowych. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / Research the causes of road accidents. Selection of publications available in the Library of the Police Academy in Szczytno

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE