Policja nr 3/2016 (ebook)

Policja nr 3/2016 (ebook)

11,10 

Symbol: 76-0550
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Praca zbiorowa

Opis

Opis produktu:

Spis treści

MATERIAŁY / MATERIALS

Kamil Krzyżanowski, Daniel Ślęzak, Paweł Jastrzębski, Przemysław Żuratyński, Paulina Buca, Zaawansowane metody udrażniania górnych dróg oddechowych w postępowaniu przedszpitalnym / Advanced methods of clearing the upper airways in the prehospital

Tomasz Safjański, Prawne i praktyczne aspekty gromadzenia i przetwarzania informacji kryminalnych przez Interpol / Collection and processing of criminal information by Interpol – legal and practical aspects

Anna Florczak, Identyfikacja pojęć agresji, autoagresji i przemocy na podstawie wybranej literatury / Identification of notions of aggression, the autoaggression and the violence of literature on the base chosen

OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES

Agnieszka Kania, Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów oraz związane z nimi konsekwencje prawne – uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych. Część I / Prerequisites of police officers’ disciplinary liability and related legal consequences – comments on judicial decisions of the administrative courts. Part II

Mariusz Wieczorek, Zwolnienie policjanta ze służby ze względu na wiek w świetle dyrektyw Rady nr 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu / Dismissing a policeman from service due to age in the light of the Council directives No 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and profession

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE / INTERNAL SECURITY

Stanisław J. Rysz, Bezpieczeństwo jako wartość ekonomiczna / Safety as an economic value

Marek Hapunik, Rola Straży Granicznej w procesie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym i migracyjnym / The role of Border Guard in the process of counteracting terrorism-related and migration-related risks

Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS

Agata Lasota-Jądrzak, Organizacja procesu zarządzania jakością informacji na przykładzie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu / The Organization of quality management information in the example of the Town Police Headquarters in Poznan

RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT

Daniel Eustrat, Wpływ stanu zdrowia i sprawności fizycznej na wypadkowość słuchaczy – policjantów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / The influence of medical condition and the physical fitness on injuries of police trainees at the Police Academy in Szczytno

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Jadwiga Rykowska, Historia i tradycja Policji Polskiej w latach 1918-1945. Publikacje zwarte dostępne w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / The history and tradition of Polish Police in the 1918-1945 period. Compact publications available in the Library of the Police Academy in Szczytno

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE