Specjalny nadzór nad szczególnym środkiem przymusu bezpośredniego (ebook)

Specjalny nadzór nad szczególnym środkiem przymusu bezpośredniego (ebook)

2,99 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Marcin Nowak
Policja kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 4/2018

Opis

Streszczenie: Środek przymusu bezpośredniego, jakim jest paralizator elektryczny, zyskał nowe znaczenie, zarówno z perspektywy bezpieczeństwa policjanta, jak i zdarzeń związanych z jego użyciem. Niewątpliwie wpływ na tę sytuację miały wydarzenia na Komisariacie Policji Wrocław-Stare Miasto z 15 maja 2016 r. Wspomniana historia odcisnęła piętno na polskiej Policji. Jednakże działania jednostkowych osób nie mogą, a nawet nie powinny, wpłynąć na pracę pozostałych policjantów. Zmaganiami ukierunkowanymi na prawidłowe posługiwanie się tym środkiem przymusu bezpośredniego przez policjantów są, podpisane 18 lipca 2018 r. przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, wytyczne nr 4 w sprawie wybranych procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji. Instrukcje te zastąpią wcześniej obowiązujące założenia obsługi oraz użytkowania Systemu Audiowizualnego Paralizatorów zwanego SAP.

Słowa kluczowe: nadzór, środek przymusu bezpośredniego, Policja, paralizator elektryczny, wytyczne, przełożeni

Abstract: The importance of a direct coercion measure, which is an electric stun gun, gained a new meaning, both from the perspective of the policeman’s security as well as events related to its use. Undoubtedly, the situation at the police station Wrocław-Stare Miasto on 15 May 2016 affected this situation. The mentioned history has left its mark on the Polish Police. However, the actions of individuals can not, or even should not, affect the work of other policemen. The struggles aimed at the correct use of this direct coercion by police officers are, signed on July 18, 2018 by the Chief Commander of the Police, gen. dr. Jaroslaw Szymczyk, guideline No. 4 on selected procedures and the manner of exercising supervision over the proceedings of police officers or other designated persons with objects intended to incapacitate people with the use of electricity, remaining in the equipment of the Police. These instructions will replace the pre-existing service assumptions and the use of the Audiovisual System Stun Guns called SAP.

Keywords: supervision, direct coercion, Police, conducted energy weapon, guidelines, supervisors