Tajemnica telekomunikacyjna. Analiza NAT jako narzędzie do identyfikacji sprawców (ebook)

Tajemnica telekomunikacyjna. Analiza NAT jako narzędzie do identyfikacji sprawców (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Celem publikacji jest przybliżenie problematyki związanej z zakresem obowiązywania tajemnicy telekomunikacyjnej, a w tym określeniem podmiotów zobowiązanych do jej zachowania. Artykuł odpowiada ponadto na pytanie – czy podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną zobowiązane są do przechowywania numeru portu źródłowego oraz czy bez numeru portu źródłowego możliwa jest identyfi kacja użytkownika końcowego sieci Internet.

Słowa kluczowe: tajemnica, telekomunikacja, analiza, NAT, dane, usługi, świadczenie, elektronicznie, przedsiębiorca, proces, IP

Summary: The purpose of this publication is to present the issues related to the scope of telecommunications secrecy, including the defi nition of entities obliged to maintain it. The article also answers the question whether entities providing services by electronic means are obliged to store the source port number and whether without the source port number it is possible to identify the Internet end-user.

Keywords: secrecy, telecommunications, analysis, NAT, data, services, provision, electronic, entrepreneur, process, IP