Użycie przez Policję środków przymusu bezpośredniego w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego w świetle przykładów z orzecznictwa krajowego i międzynarodowego (ebook)

Użycie przez Policję środków przymusu bezpośredniego w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego w świetle przykładów z orzecznictwa krajowego i międzynarodowego (ebook)

7,00 

Opis

Streszczenie. Policja to przykład umundurowanej formacji, która została powołana przede wszystkim, aby zapewnić bezpieczeństwo. W tym też celu jej funkcjonariusze posiadają odpowiedni zakres uprawnień, dzięki czemu istnieje możliwość realizacji ustawowych zadań spoczywających na Policji. W katalogu uprawnień policjantów znajduje się prawo do użycia środków przymusu bezpośredniego, jakkolwiek ich niewłaściwe zastosowanie może zostać zaskarżone do sądu. Użycie przez policję środków przymusu bezpośredniego w praktyce było niejednokrotnie przedmiotem postępowania sądowego, co znajduje swój wyraz zarówno w orzecznictwie krajowym, jak i międzynarodowym.

Słowa kluczowe: środki przymusu bezpośredniego, bezpieczeństwo, Policja

Abstract. The police is an example of a uniformed formations, which was primarily set up to ensure safety. To this end, the police officers have an appropriate terms of reference, so that it is possible the implementation of statutory duties which belongs to the Police. In the catalog of rights of police officers it is the right to use direct coercion, although their improper use can be appealed to the court. The use by the police direct coercion in practice was often the subject of court proceedings, which is reflected both in the national judicial decisions, as well as international one.

Keywords: direct coercion, security, Police