W obliczu nowych wyzwań (ebook)

W obliczu nowych wyzwań (ebook)

1,28 

Opis

Policja nr 1/2017
Opis produktu:
Streszczenie: Znaczenie szkolnictwa policyjnego w dobie obecnych zagrożeń nabiera coraz większego znaczenia. Stawiane funkcjonariuszom Policji zadania wymagają zapewnienia odpowiedniego poziomu wyszkolenia. Dlatego tak ważne jest doskonalenie zawodowe policjantów w zakresie pogłębiania ich wiedzy i umiejętności przy wykonywaniu zadań służbowych. W celu sprostania takim wymaganiom należy przygotować odpowiednią kadrę instruktorską, która takie zadania będzie realizować. Na kanwie doświadczeń i znaczenia roli instruktora zmieniono program nauczania na kursie specjalistycznym dla instruktorów w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.Słowa kluczowe: szkolenie, paralizator elektryczny, bezpieczeństwo, środek przymusu bezpośredniego, doskonalenie zawodoweAbstract: The importance of police education in the era of current threats is becoming increasingly important. They posed as police officers jobs require an adequate level of training. Therefore, it is important to improve the training of police officers, in improving their knowledge and skills in the performance of official duties. To such requirements to meet, we ought to prepare qualified instructors, who will pursue such tasks. On the basis of experience and the importance of the role of the instructor, we changed curriculum for specialized course for instructors in the use of objects designed to incapacitate persons by means of electricity.Keywords: training, electric stun gun, safety, direct coercive measure, vocational training