Wpływ nielegalnej imigracji na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej (ebook)

Wpływ nielegalnej imigracji na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej (ebook)

4,50 

Opis

Opis produktu:

Nielegalna imigracja to zjawisko oddziałujące na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w sposób negatywny, mogące powodować wiele różnych zagrożeń. Najważniejsze z nich to: współpraca nielegalnych imigrantów ze zorganizowanymi grupami przestępczymi, udział w międzynarodowej przestępczości, terroryzmie i ekstremizmie. To również przenoszenie przez imigrantów konfliktów społecznych ze swoich krajów. Nie mniej istotnym problemem, który może prowadzić do poważnych patologii społecznych, jest funkcjonowanie nielegalnych imigrantów w ukryciu. Pozostawanie tej kategorii cudzoziemców bez pomocy w zakresie opieki społecznej, zdrowotnej i policyjnej potęguje ten problem. Także i z tego powodu nielegalni imigranci są szczególnie podatni na wpływy środowisk przestępczych, co zwiększa ryzyko handlu ludźmi, niewolniczej pracy, seksualnego wykorzystywania kobiet i dzieci, sprzedaży dzieci i handlu organami. Ukryty charakter zjawiska powoduje, że jest ono poza zakresem działań prewencyjnych, będąc jednocześnie płaszczyzną nośną dla zagrożeń, które w sposób niekontrolowany mogą być przemieszczane do Polski i tu się rozwijać.

Słowa kluczowe:

nielegalna imigracja, bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, przemyt ludzi, przestępczość zorganizowana, integracja imigrantów

Illegal immigration is a phenomenon affecting the internal security of the state in a negative way, which can cause a variety of threats. The most important of them are: collaboration illegal immigrants from organized crime groups involved in international crime, terrorism and extremism. It is also transferring by immigrants social conflicts from their countries. Another important problem, which may lead to serious social pathologies, is the functioning of illegal immigrants in hidding. Staying in this category of foreigners without the help of social welfare, health and police intensifies this problem. Because of that the illegal immigrants are particularly vulnerable to the influence of criminal elements, which increases the risk of human trafficking, slave labor, sexual exploitation of women and children, the sale of children and trafficking in organs. The hidden nature of the phenomenon means that it is beyond the scope of preventive measures, while at the same time the support surfaces for the risks that uncontrolled can be moved to the Polish and here to grow.

Keywords:

illegal immigration, the internal security of the state, human trafficking, organized crime, the integration of immigrants