Wpływ reglamentacji broni na bezpieczeństwo publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej (ebook)

Wpływ reglamentacji broni na bezpieczeństwo publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej (ebook)

5,73 

Opis

Opis produktu:

W niniejszym opracowaniu przedstawiono problematykę dotyczącą wpływu reglamentacji broni na bezpieczeństwo publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej. Opisane zostały zagadnienia dotyczące organów reglamentacji broni w strukturze organów administracji publicznej oraz pojęcie i klasyfikację broni. Zwrócono uwagę, że dobrze zorganizowana i efektywnie realizowana profilaktyka zmniejsza możliwość wystąpienia zagrożeń, zwiększa zaś poziom bezpieczeństwa w wymiarze jednostkowym i społecznym oraz stwarza przesłanki do racjonalizacji przedsięwzięć chroniących przed niepożądanymi odchyleniami od akceptowanego przez społeczeństwo poziomu bezpieczeństwa publicznego. Dodatkowo przeanalizowano zasady posiadania broni w Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono odpowiedzialność (administracyjną, karną) za naruszenie zasad reglamentacji broni. Wszystkie te treści poddano analizie i ocenie zasad dostępu broni oraz ich konsekwencji dla bezpieczeństwa publicznego w Polsce.

Słowa kluczowe:

broń, reglamentacja broni, bezpieczeństwo publiczne, koncesjonowanie działalności

This paper presents issues related to the influence of arms control on public safety in the Republic of Poland. The issues concerning arms control organs in the structure of public administration bodies and the notion and classification of weapons are discussed. It was noted that well-organized and effective prevention reduces the possibility of threats, increases the level of security in the individual and social dimensions, and raises the need for rationalization of measures to protect against undesirable deviations from acceptable levels of public safety. Additionally, the principles of gun possession in the European Union and the Republic of Poland have been analyzed. Accountability (administrative, criminal) for violating the rules of arms control. All these contents were analyzed and assessed on the principles of access to arms and their consequences for public safety in Poland.

Keywords:

weapons, arms control, public safety, licensing of activities