Wykorzystanie psów służbowych w polskiej Policji w ocenie ekspertów (ebook)

Wykorzystanie psów służbowych w polskiej Policji w ocenie ekspertów (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: Celem artykułu jest ocena aktualnego stanu wykorzystania psów służbowych w polskiej Policji. Autor podjął ten temat wobec niepokojących statystyk, które wskazują na malejącą liczbę psów służbowych, będących w dyspozycji Policji, co stanowiło podstawę założenia, które przyjęło formę następującej hipotezy badawczej: współcześnie w polskiej Policji psy służbowe są niewłaściwie wykorzystywane w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Konieczne zmiany powinny pójść w kierunku wdrożenia nowych rozwiązań systemowych i organizacyjno-prawnych w tym zakresie. Główną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny przy użyciu narzędzia w postaci kwestionariusza ankiety. Badanie obejmowało grupę respondentów, którą stanowili eksperci na terenie całego kraju, do których zadań służbowych należy organizacja i zarządzanie zasobem psów służbowych i ich przewodników.

Słowa kluczowe: psy służbowe, przewodnik psa, policja, kynologia policyjna, bezpieczeństwo, porządek publiczny

Abstract: The aim of this article is to evaluate the current situation as regards the use of dogs for various police duties in Poland. The author has decided to deal with the subject in view of alarming statistics, which show a decrease in the number of police dogs. This fact has lead the author to make an assumption formulated as the following research hypothesis: Nowadays, in Poland the use of police dogs in not adequate for the sake of public order and safety. There is an urgent need for changes in this respect, which should involve implementation of new systemic, organisational and legal solutions. The main research method has been a diagnostic survey using a tool in the form of a questionnaire. The study included a group of respondents, which were experts throughout the country, whose official tasks include the organization and management of the stock of service dogs and their guides.

Keywords: police dogs, dog handler, police, police cynology, safety, public order